Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.
Harmadik félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.
Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, és az adatok törlését is bármikor kérheti az elérhetőségeinken.

1. BEVEZETÉS

A LEDrex Home & Decor Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU Rendelet (2016. április 27.), valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezése kapcsán az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai, elérhetősége:

Cégnév: LEDrex Home & Decor Lakberendezési és Kereskedelmi Kft.
Cégjegyzékszám: 04-09-011851
Székhely: 5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26.
Adószám: 23991374-2-04
Telefon: 06-66-648-158
E-mail:
A weboldalak és webáruházak címe: ledrex.hu, homedecor.hu, drogerica.hu, eletcel.hu
 
Az Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat minden esetben a hatályos magyar és európai jogszabályoknak és etikai elvárásoknak eleget téve kezeli, minden esetben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a megfelelő biztonságos adatkezeléshez szükségesek.
 
Az Adatkezelő vállalja a jelen szabályzat egyoldalú betartását és kéri, hogy ügyfelei is fogadják el a szabályzat rendelkezéseit. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot megváltoztassa, ez esetben a módosított szabályzatot ezen az oldalon (https://ledrex.hu/adatkezelesi-tajekoztato-2/) nyilvánosan közzéteszi.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (“érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 4. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
 5. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 6. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 7. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 9. adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 10. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 11. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 12. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 13. az érintett tiltakozása: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
 14. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

 • Személyes adat akkor kezelhető, ha
  • a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  • b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).
 • Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 • Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  • a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  • b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

  további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 • Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.
 • Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet – egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

4. AZ ADATKEZELÉS KÖRE ÉS JELLEMZŐI:

Az Adatkezelő honlapjai és webáruházai regisztráció (azaz felhasználó név és jelszó) nélkül használhatóak. Nincs is lehetőség regisztrációra.

4.1. Webáruházi vásárlások adatkezelése.

  • a.) Megrendelésekből eredő kapcsolattartás, számlázás, szállítás

   Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

   kezelt adatok: adatkezelés célja:
   számlázási név Számla kiállításához, elállási, jótállási, szavatossági jogok biztosításához szükséges adat.
   számlázási cím Számla kiállításához, elállási, jótállási, szavatossági jogok biztosításához szükséges adat.
   adószám (Opcionális) A számla kiállításához szükséges adat, a számla felhasználási igényétől függően.
   szállítási név A megrendelés kézbesítéséhez szükséges adat.
   szállítási cím A megrendelés kézbesítéséhez szükséges adat.
   kapcsolattartó neve A kapcsolattartáshoz, áru és szállítás egyeztetéshez szükséges adat.
   kapcsolattartó telefonszáma A kapcsolattartáshoz, áru és szállítás egyeztetéshez szükséges adat.
   kapcsolattartó email címe A kapcsolattartáshoz, áru és szállítás egyeztetéshez szükséges adat.
   megrendelés sorszáma Technikai azonosító adat.
   megrendelés kelte Technikai azonosító adat.

   Azaz minden elküldött webáruházi megrendelésen a fenti, a megrendelő által megadott adattartalom kerül rögzítésre itt: https://ledrex.hu/megrendeles/. (A megrendelés oldal csak akkor érhető el, ha a kosárban már van áru és a szállítási mód is kiválasztásra került.)

  • b.) Elállási jogból, fogyasztói kifogásból (szavatosság, jótállás) eredő kapcsolattartás, számlázás, szállítás

   Az a.) pontban rögzített adatok kiegészítése, módosítása, vagy megerősítése. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

   kezelt adatok: adatkezelés célja:
   fogyasztó neve Kapcsolattartáshoz, a megrendelő beazonosításához szükséges adat.
   fogyasztó címe Kapcsolattartáshoz, a megrendelő beazonosításához szükséges adat.
   fogyasztó telefonszáma A kapcsolattartáshoz, egyeztetéshez szükséges adat.
   fogyasztó email címe A kapcsolattartáshoz, egyeztetéshez szükséges adat.
   számla, vagy megrendelés sorszáma Technikai azonosító adat.
   vásárlás kelte Technikai azonosító adat.
   bankszámla tulajdonos neve Opcionális adat, amennyiben visszafizetést kér.
   bankszámla számla Opcionális adat, amennyiben visszafizetést kér.

   Azaz minden elküldött elállás bejelentőn, vagy jegyzőkönyvben a fenti, a fogyasztó által megadott adattartalom kerül rögzítésre itt: https://ledrex.hu/elallas-bejelento/, vagy itt: https://ledrex.hu/jegyzokonyv/.

 1. Az érintettek köre: a webáruházi megrendelők.
 2. Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a megrendelő a számla elkészítése előtt él az elállási jogával, úgy a 4.1.1. szerinti összes adat azonnal törlésre kerül. Amennyiben a számla készítését követően kerül sor az elállási jog érvényesítésére, vagy bármilyen a megrendelésből eredő adat törlésére, az csak a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 éves megőrzési időt követően törölhető.
  A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
  Az adóhatóság nem csak a számlákat ellenőrzi, hanem a számlák kiállításának jogalapját, azaz a megrendeléseket (mint írásban kötött szerződéseket) is kéri.
  Az elállási jog érvényesítése, vagy a szavatossági, jótállási kötelezettségekből eredő, pl: árucserével, vagy visszavásárlással járó jogorvoslatok esetén szintén számla kiállítására kerül sor, melynek jogalapjait a hozzácsatolt fent részletezett adattartalmú bejelentők, jegyzőkönyvek igazolják.

4.2. E-mailes, telefonos, vagy E-mail űrlapos megkeresések, kérdések adatkezelése.

 1. Amennyiben a telefonos érdeklődés telefonon megválaszolásra kerül, úgy a beszélgetésről semmilyen információ vagy feljegyzés nem készül. Amennyiben megadja az email címét, nevét, pl: árajánlat kérése céljából, úgy az e-mailek módjára kerül kezelésre.
  kezelt adatok: adatkezelés célja:
  neve Kapcsolattartáshoz, tájékoztatás megküldéséhez szükséges adat.
  e-mail címe Kapcsolattartáshoz, tájékoztatás megküldéséhez szükséges adat.
  telefonszáma Opcionális. Kapcsolattartáshoz, tájékoztatás megküldéséhez szükséges adat.

  E-mail küldő űrlap itt: https://ledrex.hu/elerhetoseg/ érhető el.

 2. Az érintettek köre: érdeklődők, tanács-, árajánlatkérők.
 3. Az adatkezelés időtartama: Az e-mailek 1 év elteltével törlésre kerülnek. Amennyiben az érdeklődő hamarabb kéri a levelezések törlését, az azonnal elvégezhető.

4.3. Hírlevél adatkezelése.

 1. A megrendelés során választható opció a hírlevélre feliratkozás. Nemleges jelölés esetén az adtok kizárólag a fentebb – 4.1.a.) – említett módon a megrendelés érdekében kerülnek felhasználásra.
  Hírlevélre feliratkozással pedig a megrendelő nevében eljáró kapcsolattartó neve és az e-mail címe külön fájlba kerül rögzítésre, hogy alkalomszerű gyakorisággal, kizárólag a webáruház témaköreiben megjelenő cikkekről, termékekről és akciókról bemutató, tájékoztató levél kerüljön kiküldésre. Más célból a hírlevélre feliratkozó nem kap hírlevelet, az e-mail lista harmadik félnek nem kerül átadásra.

  kezelt adatok: adatkezelés célja:
  kapcsolattartó neve Megszólításhoz szükséges adat.
  e-mail címe A hírlevél küldéséhez szükséges adat.
 2. Az érintettek köre: a webáruház témakörei iránt érdeklődő feliratkozók.
 3. Az adatkezelés időtartama: A leiratkozásig tart, illetve amely e-mail címekről a hírlevél “visszapattan” azok törlésre kerülnek. Minden hírlevélben automatikus leiratkozó link kerül kiküldésre.
 4. adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-94851/2016.
 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő és munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
 • az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja az érintett kezdeményezni:
  • – a weboldalon kitöltött e-mail küldő űrlap használatával: https://ledrex.hu/elerhetoseg/,
  • – postai úton az 5600 Békéscsaba, Kőmíves Kelemen sor 26. címre küldött levéllel,
  • – e-mail útján az e-mail címen,
  • – telefonon a 06-66-648-158 számon.
 • Az Adatkezelő tevékenysége során az alábbi Adatfeldolgozók szolgáltatásait veszi igénybe:

  Magyar Posta Zrt. Logisztikai Üzletága (MPL)

  1. Elérhetőségi adatai:
   • Levélcím: Magyar Posta Zrt. Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc
   • Személyesen a központi ügyfélszolgálat: Budapest X. ker. Üllői út 114-116.
    a megyeszékhelyeken működő ügyfélszolgálatok listája: https://www.posta.hu/static/internet/download/videki_elerhetosegek.pdf
   • telefonszám: 06-1-333-7777,
   • e-mail: customer.service@posta.hu
  2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Megrendelések kiszállítása, vételár átvétele
  3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím,telefonszám, e-mail cím, amennyiben a kapcsolattartó neve eltér a szállítási címtől, úgy a kapcsolattartó neve is.
  4. Az érintettek köre: A kiszállítást kérő megrendelők.
  5. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék kiszállítása, vételár beszedése.
  6. Az adatfeldolgozás jogalapja: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja.

  C-Host Kft.

  1. Elérhetőségi adatai:

   • Cím: 1115 Budapest, Halmi u. 29.
   • Honlap: https://www.nethely.hu/
   • Kapcsolat: info@nethely.hu / +36 1 445 20 40
   • Adószám: 23358005-2-43
  2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
  3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi
   személyes adat.
  4. Az érintettek köre: A webáruházat és az e-mail küldést használó valamennyi érintett.
  5. Az adatkezelés célja: A weboldal, webáruház, e-mail címek elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
  6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
  7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontja, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

5. SÜTIK

A honlap/webáruház ún. “cookie”-kat vagy “sütiket” használ.
A sütik kisméretű, veszélytelen fájlok, amelyeket webáruház programja, illetve a Google és a Facebook szolgáltatásai helyeznek el a felhasználó számítógépén, hogy minél egyszerűbbé tegye a felhasználó számára a böngészést. Amennyiben a sütik használatával nem ért egyet, letilthatja a böngészője beállításaiban, vagy zárja be az oldalt.
 

5.1 A webáruház saját sütije

 
Egyrészt a webáruház saját sütije azonosítón keresztül biztosítja a vásárló számára a kosár működését és megadott megrendelési adatok átmeneti tárolásához a beazonosítást. Ez a süti a “kosár törlése” gombbal törölhető, de egy új üres süti indul el.
A felhasználóknak lehetőségük van a sütiket törölni, vagy letiltani. Általában a böngészők Eszközök -> Beállítások -> Adatvédelem menüpontban, azonban tiltott állapotban nem működik a kosár sem, így nem tudnak vásárolni.
 

5.2 A honlap/webáruház oldalaira látogatás során nem csak a webáruház üzemeltetője helyez el sütit hanem külső harmadik felek is:

 
Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

5.2.1 Google Analytics

A webáruház a látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata szintén sütiken keresztül működik. A Google felé statisztikai adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről információk itt érhetőek el: https://www.google.hu/policies/privacy/ads/

5.2.2 Facebook

A webáruház egyes tartalmi elemei, termékei, oldalai megosztásra kerülnek a Facebookon. Megosztási, lájkolási lehetőséget a webáruház látogatóinak is biztosítja. Emiatt a webáruházban egyes látogatók miniatűr fényképe, feliratkozásuk, lájkolásuk állapota felismerhető, valamint lájkolási, megosztási szándékaikat, a Facebookra történő külön bejelentkezés nélkül elvégezhetik. Azaz a Facebook is sütiket helyez el a honlap/webáruház oldalaira látogatás során a felhasználó gépén, a rugalmasabb lájkolás/megosztás biztosítására. Az adatok kezeléséről és jogalapjáról a https://www.facebook.com/about/privacy/ címen tájékozódhatnak a felhasználók.

5.2.3 Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot. Emiatt ugyanúgy azokról a külső honlapokról úgy érkezhetnek a számítógépre a sütik, mintha közvetlenül azt a honlapot látogattuk volna meg.

6. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
 • Telefon: +36 -1-391-1400
 • Fax: +36-1-391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
.

Ha a böngésződben futtatod a uBlock, vagy hasonló kiegészítőt, (vagy magát a javascriptet,) akkor blokkolod a képek és a menürendszer megjelenítését. Kapcsold ki, ha élvezhető tartalmat akarsz látni!

^
^